រើសប្រពន្ធគ្រប់ខេត្ត - ជួបគ្នាម្តងទៀត

ស្តាប់កំលោះៗ ពិភាក្សាគ្នារឿងពិបាករកប្រពន្ធ ។
បទ៖ រើសប្រពន្ធគ្រប់ខេត្ត
សំនៀងដើម ៖ សុីន សុីសាមុត និង មាស សាម៉ន
លេងភ្លេងដោយ សន្តិភាព
រៀបចំដោយ សារ៉ា សុផាន់ណា ពី ជួបគ្នាម្តងទៀត

Leave a Reply