ក្រុមតន្ត្រី Road To Mandalay at Alchemy (studio recording)

ក្រុម​តន្ត្រី Road To Mandalay​ គឺជា​ក្រុម​តន្ត្រី​ដែល​លេង​តែ​បទ​ដែល​តែង​ដោយ​ក្រុម​​របស់​​ពួក​គាត់ និយាយ​​សរុប​​ទៅ​គឺ​មិន​​ច្រៀង​​បទ​គេ​​ឡើយ។ ថ្មី​ៗ​នេះ ក្រុម​របស់​ពួក​គាត់​បាន​ថត​នូវ​សកម្ម​ភាព​នៃ​ការ​សម្តែង​របស់​ពួកគាត់​នៅ​តាម​ភោជនីយ​ដ្ឋាន​នានា។ ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​បទ​​ដែល​ពួក​គាត់​ទើប​តែ​តែង​ថ្មី ហើយ​ថតខណៈ​ពេល​ដែរ​ពួក​គាត់កំ​ពុង​តែ​សម្តែង។

ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧

ប្រភេទ: People & Blogs

អាជ្ញាប័ណ្ណ: Standard YouTube License

Leave a Reply